Основни правила за пожарна безопасност по време на жътвената кампания и летния пожароопасен сезон

Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон на територията на общините и Роман Районна служба „ и защита на населението“ () – Мездра напомня основните правила за пожарна безопасност:

  • Изискванията за пожарна безопасност са регламентирани в Наредба №8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.;
  • Изискванията на Наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и за лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.;
  • Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.;
  • В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.;
  • При пътуване гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства.;
  • Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и стопански постройки.;
  • Земеделската техника се допуска до участие в жътвената кампания, ако е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители съгласно Приложение №2 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.;
  • Юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи, са длъжни да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Тази година в общините Мездра и Роман са засети 36 319 дка с посеви. Извършват се постоянни проверки в земеделските земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност.

При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, спрямо нарушителите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, предупреждават от РСПБЗН – Мездра.

При възникване на пожар, сигнализирайте на тел. 0910/ 9 22 96 или на единния европейски номер за спешни повиквания 112.