20 C
Пловдив
30 ноември, 2021
НачалоНовини Пловдив ОбластОбщина Асеновград дължи близо 13 млн. лв. към началото на 2020 г.

Община Асеновград дължи близо 13 млн. лв. към началото на 2020 г.

- РЕКЛАМА -
Милена Христоваhttps://zabeliazano.com
Милена е част от екипа на Забелязано в Пловдив като репортер и редактор от края на 2019г.

Рамката на общинския бюджет за 2020 г. е 49 422 188 лева.

„Може да се каже, че той е балансиран и леко постен”, каза пред журналисти доктор Теньо Манолов – заместник-кмет по финансите на община Асеновград. 29 057 745 лева са приходи за делегирани от държавата дейности и 20 364 443 са местни приходи.

„В капиталовата програма не може да заложим всичко, което имаме като идея, и което бе поискано от кметовете на населените места”

уточни заместник-кметът. И допълни, че реализираният преходен остатък от 2019 г. е 6 945 525 лева, които средства включват преходни остатъци на училищата, детските градини, социалните домове и всички други организации, чиито бюджети се включват в общинския бюджет. Реалните средства за инвестиционната програма, като преходен остатък, възлизат на 1 866 489 лева.

През 2020 г. общината ще разходва бюджета по функции, както следва:

  1. „Общи държавни служби” – 5 774 579 лева. Средствата от държавата са с 6,53% повече от предходната 2019 г. Тук са включени дейностите „Общинска администрация” и „Общински съвет”.
  2. „Отбрана и сигурност” – 763 179 лева. Средствата от държавата са с 20,79% повече от миналата година. Тук са включени дейностите на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели, издръжка на детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори и други.
  3. „Образование” – 23 770 313 лева. Средствата от държавата са с 13,52% повече от предходната година. Тук са взети предвид и предложенията на директорите на учебните заведения.
  4. „Здравеопазване” – 1 229 814 лева. Средствата от държавата са с 10,88% повече от 2019 г. Тук са включени дейностите на детските ясли, детски кухни и яслени групи, здравни кабинети в и училища и други.
  5. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 2 860 619 лева. Средствата от държавата са с 19,13% повече от предходната година. Тук са включени дейностите на „Дом за възрастни хора с увреждания”, „Домашен социален патронаж”, „Клубове на пенсионера” и други.
  6. „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 7 277 075 лева. Тук са разчетени средства за улично осветление – 728 585 лева, ремонт на улици – 2 862 403 лева, други дейности по жилищното строителство – 981 168 лева, други дейности по опазване на околната среда – 175 914 лева, озеленяване – 555 000 лева, чистота – 2 381 027 лева и пречистване на отпадните води от населени места – 835 078 лева. Към последното са предвидени разходи и за въвеждане в експлоатация на Пречиствателната станция за отпадни води за 6 месеца.
  7. „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 2 170 214 лева. Средствата от държавата са с 12,60% повече от 2019 г. дейностите, които ще се финансират към тази функция, са „Читалища”, „Спортни бази и спорт за всички”, „Градска библиотека”, „Музеи”, „Други дейности по културата” и други. Държавната субсидия за 2020 г. за читалищата е в размер на 344 520 лева. За културните прояви от местно и национално значение в общината са предвидени средства в размер на 170 000 лева. За подпомагане дейността на спортните клубове на територията на община и за спортните бази са отделени 275 000 лева.
  8. „Икономически дейности и услуги” – тук планираните разходи са от местните приходи и са в размер на 4 133 395 лева. Тук се включват дейности по поддържане и ремонт на улици, туризъм, транспорт, общински пазари и тържища и други дейности по икономиката.
  9. „Разходи, некласифицирани в другите функции”: Общо 1 443 000 лева, разпределени за „Разходи за лихви” – 263 000 лева и „Резерв за местни дейности” – 1 180 000 лева.

През 2019 г. община е предоставила малко над 5 000 000 лева от собствените средства, като безлихвени заеми по проекти, чиято реализация все още не е приключила. Очаква се, че след окончателното им завършване, сума от над 8 000 000 лева да не бъде призната и възстановена в общинския бюджет. Такива са финансовите корекции по проекта за „Воден цикъл”. А именно – 5,8 млн. лева според изчисления на общинската администрация в Асеновград и малко под 7,2 млн. лева по информация от април 2019 г. на министъра на околната среда и водите. По Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) към момента постъпилата информация за финансови корекции по проекта за образователна инфраструктура (саниране на училища и детски градини), както и по проекта за квартал „Запад” в Асеновград, са за близо 2 000 000 лева. Всички тези средства няма да постъпят в общинския бюджет. Точната сума ще стане ясна след приключване на всички от съответните управляващи органи.

Общият дълг на община към 31.12.19 г. възлиза на 12,9 млн. лева.

През 2020 г. общината трябва да върне 4 000 000 лев към ФЛАГ и близо 1,4 млн. лева от другите заеми, или общо 5,4 млн. лева. В случай, че не всички финансови корекции могат да се покрият чрез различни финансови механизми – местни и държавни, съществува вероятност да се наложи да бъде ползван нов заем в необходимия размер.

Вижте още