Община Пловдив започва строителството на нова детска градина за близо 2 милиона лева

Община започва изграждането на нова детска градина на ул. „Богомил“ на 1 юни – Деня на детето. Сградата ще бъде изградена по всички съвременни изисквания. Ще бъде на два етажа и в нея ще има четири групи. Предвижда се на покрива да има слънчева инсталация за битова гореща вода, климатици и централно парно отопление. Детската градина ще разполага с плувен басейн и физкултурен салон, а дворът ще бъде озеленен, с поливна система, с катерушки, люлки, пейки, сенници, чешма, пясъчник.

Общата стойност на обекта е 1 950 287 лв. Нейното изграждане е част от проекта BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на , детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“.

Церемонията „Първа копка“ ще се състои на 01.06.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа на ул. „Богомил“ № 75А.

Общата сума на целия проекта е 18 106 266.94 лева, като от нея:
• 15 953 713.05 лева ( петнадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и пет стотинки) е БФП (безвъзмездна финансова помощ), от които:
– Съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР: 13 560 656.08 лв.
– Национално финансиране: 2 393 056.97 лв.;
• 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и две хиляди петстотин петдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) е собствен принос на Община Пловдив.
Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.