Община Мездра обяви конкурс за директори на две детски градини

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), със Заповед №310/ 14.05.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №318/ 19.05.2020 г. на кмета на община , Община Мездра обяви конкурс за длъжността „Директор“ на ДГ „Мир“ – гр. Мездра и на ДГ „Звездичка“ – с. Зверино.

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“ (съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти);
 • област на завършено образование – Педагогически науки;
 • специалност от професионално направление „Педагогика”, с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
 • специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”;
 • минимален професионален опит – 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да не са лишавани от право да упражняват професията си;
 • да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • добра компютърна грамотност – MS Оffice;
 • други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

Необходими документи за участие в конкурсa:

 • Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Мездра (свободна форма).;
 • Документ за самоличност (за справка).;
 • Автобиография (CV формат).;
 • Документи за придобита образователно-квалификационна степен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация (копия).;
 • Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия).;
 • Карта за предварителен медицински преглед.;
 • Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.;
 • Декларация по чл. 215 ал. 1 от ЗПУО.;
 • Други документи за образование и квалификация, в т. ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „Директор“ в повече от една , но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка детска градина, за която кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплектът от документи.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

 • първи етап – подбор по документи;
 • втори етап – представяне на Програма за развитие на ДГ „Мир“ – гр. Мездра и/или на ДГ „Звездичка“ – с. Зверино за тригодишен период;
 • трети етап – събеседване с кандидатите.

Кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото за провеждане на събеседването.

Място и срок на подаване на документите:

Документите за участие в конкурса, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие, се подават в запечатан плик с надпис №1 и трите имена на кандидата. В запечатан плик с надпис №2 и трите имена на кандидата се поставя Програма за развитие на ДГ „Мир“ – гр. Мездра и/или на ДГ „Звездичка“  – с. Зверино.

Плик №1 и Плик №2 се поставят в общ запечатан плик с надпис „Документи за участие в конкурс за директор на ДГ „Мир“ – Мездра и/или на ДГ „Звездичка“ – с. Зверино“ и трите имена на участника, който се представя в Център за услуги и информация на гражданите при Общинска администрация – Мездра до 17:00 часа на 19 юни 2020 г. (петък).

Минимална работна заплата за длъжността: 1 334 лв.