Община Бургас обявява места за стаж по специалността за безработни младежи

Община Бургас
Община Бургас

Община ще даде шанс на безработни младежи до 29 – годишна възраст да работят срещу заплащане и придобият професионален опит, трудови навици и практически умения, чрез стажуване и обучение по специалността или професията, която имат, в структури на общинската администрация. Тази възможност идва по проект „Нова възможност за “, финансиран от Оперативна програма „“.

Общината ще бъде работодател на младежите и ще им осигури заплата /минималната за страната/ и осигуровки по време на стажа, а опитът, който младежите ще придобият след това, ще им помогне успешно да намерят работа по професията.

Обучението в общинската администрация е за период от 6 месеца, а обявените места са седем в пет различни дирекции и отдели.

Дирекция „, и младежки политики“ ще предостави 3 работни места – едно за Младши юрисконсулт с висше образование, степен Магистър и специалност „Право“ и две за Младши експерт с висше образование, степен Бакалавър и специалности „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Социален мениджмънт“, „Педагогика“, „Управление на човешките ресурси“ и „Публична администрация“.

Едно място е обявено в отдел „Превенции и младежка заетост“. Изискваното образование е висше, степен Бакалавър и една от специалностите „Педагогика“, „Социална педагогика“, „Психология“ или други в педагогическата, психологическата и социалната сфера.

В отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“ има две работни места. За там се търсят младежи с висше образование в специалности в техническата сфера като „Гражданско строителство“, „Инженерни материали“, „Индустриален мениджмънт“ и „Системно инженерство“.

Още едно място е отворено за младши експерт с висше образование, степен Бакалавър в специалностите „Педагогика“, „Социална педагогика“ и „Психология“ за общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Изискванията към младежите са да бъдат регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, да са на възраст до 29 години включително, да не участват в никаква форма на заетост /например да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му/, не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, не са тютюнопроизводители/земеделски производители, да нямат договори за управление на търговски дружества, да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия, нито доходи от извънтрудови правоотношения и не са изпълнители по договори за изработка/услуга, сключени по реда на ЗЗД.

Освен това те не трябва да участват в никакви форми на образование или обучение, включително редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Всички младежите, които проявяват интерес към посочените работни места и отговарят на изброените условия, следва да се обърнат към дирекция „Бюро по труда“ в Бургас и да поискат насочване по заявката на Община Бургас по проект „Нова възможност за младежка заетост“.