Редовно заседание на Общински съвет - Мездра

Редовно заседание на Общински съвет - Мездра

Posted by Забелязано on Thursday, May 28, 2020

Общинският съвет () прие Програма за управление на община през мандат 2019-2023 г., разработена и внесена за разглеждане от кмета . В средносрочния планов документ са залегнали пет стратегически цели:

 • Възстановена икономика;
 • Изградена инфраструктура;
 • Подобрена образователна, здравна и социална система/сфера;
 • Развита туристическа, културна и спортна дестинация;
 • Благоприятни условия на живот.

За постигането на тези цели Община Мездра си поставя следните основни приоритети:

 • Открито и динамично управление;
 • Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика;
 • Развитие и модернизация на инфраструктурата;
 • Сигурност;
 • Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината;
 • Европейски проекти и инвестиции.

В Програмата са разписани конкретни дейности и срокове за изпълнението им, които Община Мездра ще предприеме през 4-годишения период за реализирането на стратегическите цели и основни приоритети в областта на административното управление, индустриалния и земеделския сектор, туризма, инфраструктурата, обществения ред и сигурност, образованието, здравеопазването, социалната сфера, културата, спорта и екологията, както и за привличането на външни инвестиции, предимно по линия на Европейския съюз.

ОбС не даде съгласие да бъде закрито ОУ „Васил Кънчов“ – Моравица, считано от 01.09.2020 г., каквото предложение направиха от Регионално управление на образованието – Враца, и възложи на кмета на общината, съвместно с кмета на селото и директора на училището, да предприемат мерки по заздравяване на учебното заведение и за увеличаване броя на учениците.

Приет бе Годишният финансов отчет за дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за 2019 г., като същевременно не бяха освободени от отговорност управителите на лечебното заведение през миналата година д-р Илиана Михайлова и д-р Петьо Вълчев. Решено беше печалбата на дружеството за 2019 г. от 145 хил. лв. да бъде отнесена за покриване загуби от предходни периоди.

Приети бяха финансовият отчет за първото тримесечие на тази година на общинската болница, внесен от нейния управител д-р и докладът за същия период на финансовия контрольор на дружеството , както и отчетът за изпълнение на актовете на ОбС за периода ноември 2019 г. – април 2020 г.

Във връзка с предстоящото на 16.06.2020 г. Общо събрание на „Екопроект“ ООД – Враца, кметът Аспарухов, а в негово отсъствие – председателят на ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция” Мирчо Мирчев, бяха упълномощени да представляват Община Мездра на събранието и бе определено как да гласуват по точките в дневния ред.

ОбС възложи на кмета на общината, съвместно с кмета на , да проучат възможностите за разширяване на гробищния парк в селото и да информират за това съветниците на следващото заседание.

Местният парламент даде съгласие да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г. два поземлени имота в м. „Брусненски слог“ в землището на с. Брусен – първия с площ 2 001 кв. м., а втория с площ 53 735 кв. м., и реши да се проведат търгове с явно наддаване за продажба им, при пазарна цена на първия имот в размер на 2 360 лв., а на втория – 76 800 лв.

Кметът Аспарухов отговори и на две питания, отправени към него от общинските съветници от Коалиция „БСП за България“ и .

 

Редовното заседание на Общинския съвет в Мездра може да гледате тук:

Редовно заседание на Общински съвет – Мездра

Редовно заседание на Общински съвет – Мездра

Публикувахте от Забелязано в Четвъртък, 28 май 2020 г.