Нови детски площадки в забавачките в Пловдив

Община Пловдив стартира за шеста година реализирането на подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“, част от Общинската образователна програма 2020-2022.

Предвидените средства от бюджета за финансиране на програмата за 2020 година са 200 000 лв. Допустими кандидати, съгласно утвърдените от кмета на Община правила, са общински детски градини, находящи се на територията на община Пловдив, които не са включени в проект „Пловдив през 2014–2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж” 2014–2020 и не са в процес на ново строителство.

Финансирането може да се използва за проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива и облагородяване на дворни пространства (вертикална/частична вертикална планировка, полагане на нова или подмяна на съществуваща настилка, оформяне на алеи, озеленяване и др.), като със средствата могат да бъдат изградени близо 50 обекта. Един кандидат може да подаде един проект за финансиране, който може да включва и повече от една детски площадки и/или облагородяване на дворни пространства. Максималният размер на финансовата помощ за подаден проект е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 4 200 лв. с ДДС за един обект, а останалите 30% се съфинансират от детските градини.

Приемът на документи за кандидатстване ще се осъществява в отдел „“ към община Пловдив.

През изминалите 5 години (2015-2019) за подобряване облика на детските площадки в общинските детски градини са инвестирани 1 123 000 лв., като 742 601 лв. са вложени от общинския бюджет. Останалите средства са съфинансирани от детските заведения. През този 5-годишен период са изградени общо 196 детски площадки.