Собствениците на магазини и домоуправителите да дезинфекцират редовно обектите, за които отговарят

Собствениците на магазини и домоуправителите да дезинфекцират редовно обектите, за които отговарят

Общинският кризисен щаб напомня на собствениците на магазини, че трябва редовно да дезинфекцират обектите, като обърнат сериозно внимание на повърхностите, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности. Критичните точки подлежат на ежедневна .

При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в населеното място честотата на дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличи, като в зависимост от обектите тя може да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или след всеки курс.

Указанията са урегулирани в АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19, който е разработен от Националния център за заразни и паразитни болест към Министерство на здравеопазването. Начините и механизмите за дезинфекциране са подробно описани и са задължителни за спазване и са разпространени от РЗИ – Пловдив.

Предписанията се отнасят и за големите търговски вериги, и за кварталните магазини, които стриктно трябва да ги спазват с оглед ограничаване разпространението на вируса COVID 19. Особено внимание по отношение на дезинфекцията трябва да обърнат и домоуправителите на по-големите жилищни блокове, където има голям брой хора.

Те трябда съблюдават за почистването и третирането със съответните препарати повърхностите, до които живущите имат най-голям досег. Препоръчително е използването на алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбицинации с тях) под формата на спрей, които са готови за употреба. Дезинфекцията може да става чрез забърсване с кърпа/моп или чрез опръскване.