Общински съветници искат от кмета да спазва закона

Общински съветници искат от кмета да спазва закона

Публикуваме политическа декларация от Демократична България и Слави Георгиев.

Демократична България и независимите общински съветници Слави Георгиев и Костадин Гаров депозираме предложение, с което искаме общински съвет Пловдив да задължи кмета да спази Закона за закрила и развитие на културата. Именно този закон предвижда длъжността директор на ОИ „Старинен Пловдив“ да бъде заемана след проведен конкурс.

Нашите конкретни искания са следните:

  • Кметът в срок до 30.04.2020г. да стартира процедура по Кодекса на труда за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ОИ „Старинен “.
  • В комисията по допускане до конкурс за длъжността „директор“ на ОИ „Старинен Пловдив“ да бъде включен един общински съветник.
  • В комисията по провеждане на конкурса за длъжността „директор“ на ОИ „Старинен Пловдив“ да бъдат включени трима общински съветници.

Припомняме, че Старият Пловдив е обявен за Архитектурно-исторически резерват, през 1979 получава златен европейски медал за опазване паметниците от миналото, а от 2011г. е и в списъка на археологическите резервати. Към днешна дата общинският институт „Старинен Пловдив“ е една от най-значимите институции в Пловдив, които имат за задача да извършват и управляват дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности. Институтът популяризира  българското духовно и културно – историческо наследство, организира също и осъществява редица културни дейности и прояви. Чрез своите експерти ОИ „Старинен Пловдив“ участва в изготвянето и координацията по изпълнение на стратегията за опазване на културното наследство на територията на общината, координира мероприятия по благоустройство, инфраструктура, озеленяване, чистота, външно колоритно оформление, реклама, сигнализация и маркировка на територията на АИР „Старинен Пловдив“.

Това многообразие от дейности налага управлението на общинския институт да бъде свързано с ясна визия за развитието на архитектурно-историческия резерват, да бъдат обосновани всички мероприятия  по консервация и реставрация на културните ценности по реда на Закона за културното наследство. Освен в областта на културата от управляващия ОИ „Старинен Пловдив“ се очаква да има визия и за културно-информационната, експозиционна и популяризаторска дейност за използване на наследството, както да има стратегия за управление на стопанската дейност на общинския институт, която е свързана с производството и разпространението на сувенирни материали, реплики и апликации, организиране и осъществяване на културни мероприятия, прояви, отдаване под наем и др.

Назначаването на длъжността „директор“ на ОИ „Старинен Пловдив“ на лице, което не е представило нито пред ръководството на общината, нито пред обществеността своята визия за развитие на АИР „Старинен Пловдив“ поставя пред съмнение качественото му управление.