Община Пловдив въвежда специален режим за обслужване на гражданите

Община Пловдив въвежда специален режим за обслужване на гражданите

С цел избягване на струпване на много хора в затворени пространства, от понеделник административното обслужване на гражданите ще се осъществява при специален режим. Това предвижда заповед на кмета Здравко Димитров, която обхваща административните сгради на община Пловдив. Всички справки, заявяване и получаване на услуги ще се извършват само в деловодствата или при възможност по електронен път. В сградите ще се допускат не повече от двама граждани едновременно, които ще трябва да спазват и необходимата дистанция от 1,5 м помежду си.

В общинските сгради ще бъдат допускани при необходимост и по изключение външни лица, само с разрешение на съответните ръководители на дирекции и отдели. Имената на допуснатите лица ще се записват в регистър от служителите на ОП „Общинска охрана“. Няма да се допускат външни лица с грипоподобна симптоматика.
Входът на гражданите, физическите и юридически лица в сградата на пл. „Централен“ № 1 (деловодство отдел „Деловодно-информационно и документално обслужване“, отдел ГРАО, деловодство на дирекция „Общинска собственост“) ще става само и единствено през централния вход откъм площада.
Достъпът на граждани до деловодството и касата в сградата на пл. „Стефан Стамболов“ № 1 ще става през централния вход. Служителите на ОП „Общинска охрана“ ще допускат само по един гражданин.

При необходимост от контакт с конкретен служител на общинската администрация, както и на служител на АДФИ, Сметна палата или Инспекция по труда, информацията да бъде обменяна по телефон или по електронен път.
Въведен е строг режим за постоянна дезинфекция на помещенията, в които се работи с граждани. Същото така са дезифекцирани всички работни и сервизни помещения в сградите на общината. Почистени и дезинфекцирани всички подове, врати, дръжки, первази на работните помещения и на общите помещения в сградите, дезинфекцирани са работните плотове. Във всички помещения е извършено сухо почистване, мокро миене с вода и сапун и дезинфекция чрез обтриване с водни разтвори, съдържащи дезинфектант (хипохлорид), разтворен в съотношение по инструкции на ОП „Дезинфекционна станция“.

В общинската администрация със съдействие на службата по трудова медицина ще бъде преразгледана и допълнена оценката на риска. На всички служители ще бъде проведен извънреден инструктаж.

Кметът Здравко Димитров призовава служителите в общинската и районните администрации и работещите във всички звена на бюджетна издръжка, както и гражданите за самодисциплина, самосъзнание, съдействие и солидарност с цел по-бързо излизане от създалата се кризисна ситуация.
Елена